Η ενδοδοντική θεραπεία αποβλέπει στην διατήρηση στο φραγμό δοντιών που ο πολφικός ιστός έχει υποστεί μη αντιστρεπτές μεταβολές με συνέπεια την νέκρωση αυτού.